Nyhetsbrev 17 JUNI 2007

Politiskt underskott i ekonomianalysen
Vet fienden om att det är evig fred?
Israelbojkott med dyster historisk bakgrund
Blair: En helt ny mediesituation påverkar politiken
Tre nya bloggar i sekunden
Dags att göra Sverige attraktivt för ny sorts invandring
Varför så tyst om dödandet av kristna assyrier i Irak?
Den nya kinesiska muren
Tidigare och blivande nobelpristagare från Bronx
Nu förbjuds de farliga transfetterna ­ i New York
Krogar ­ i London denna gång
Skandinavisk design och svenskt foto i Brooklyn
Kultursommar i New Yorks parker
Trevlig sommar

Politiskt underskott i ekonomianalysen


Det tycks som om ekonomin är något stabilare än vad åtminstone jag troddeför några månader sedan. Främst fortsätter de amerikanska konsumenterna attkonsumera ­ på lån. Konvulsionerna på den amerikanska bostadsmarknaden tycksha klingat av. I Sverige finnas inga kortsiktiga realekonomiska hot:Företagen går bra, sysselsättningen ökar och med den konsumtionen.

Samtidigt är all ekonomi cyklisk och nervositeten brer ut sig. Risk finnsatt när någon hoppar kommer alla att hoppa. När folk betalar för yoga försina hundar är det ett tecken på att toppen borde vara nådd, som SE-bankenkonstaterade i ett kundbrev.

Dessutom finns ett underskott på politisk analys av ekonomin. Riskpremienpå aktie- och penningmarknad är så låg att man kan undra om analytikernaläser nyheterna från Mellanöstern, Irak och Iran.

När hedgefonden Amaranth miljardkraschade för snart ett år sedan blev detbara en hickning på marknaden, men det kan ske igen och miljoner²40-talister² på väg att pensioneras i hela västvärlden kan plötsligtupptäcka att en del av deras pensionskapital är satsat i mycket riskfylldaplaceringsstrategier. Och därmed kan förtroendet för marknaden störtdyka.

Ett undantag från skönmålningarna är Daniel Sachs, intellektuell VD påProventus, som i företagets årsberättelse pekar på politiska ochdemokratiska risker i dagens ekonomiska situation:
http://www.proventus.se/news/news_20070531_ceoword.html

Det är åtskilligt som kan få igång en nedgång, men just nu ser himlen blå utpå mer än ett sätt.

Vet fienden om att det är evig fred?


Nyligen kom en statlig utredning om den offentliga krisberedskapen. Kloktnogföreslår den färre myndigheter, större tydlighet och ­ ja, helt enkeltbättre krisberedskap.
http://www.regeringen.se./sb/d/6468/a/81659

Men utredningen föreslår också att Styrelsen för psykologiskt försvar(SPF)upphör och smälter in i den nya krisberedskapen. Det är problematiskt.

Psykförsvaret är just en del av försvaret ­ vad gäller SPF en del av detcivila försvaret ­ och inte till för att ta hand om fredstida kriser.Regeringar har lagt på myndigheten en rad disparata uppgifter som gjort denoklar, men huvudsyftet är att se till att frias medier också kan fungera ikrig.

Jag har tillbringat många dygn på beredskapsövningar kring mediernas roll ikrig och vid militärt skärpt läge. Om samhället är dåligt förberett kommermedierna inte att kunna verka. Och risken finns hela tiden för att politikeroch militärer i en krissituation vill försvåra för medierna eller censurera.Om ett litet land som Sverige skulle bli anfallet är det helt nödvändigt föross att snabbt kunna nå en världsopinion. Svenska och utländska medier måstekunna fungera och fungera fritt också i en sådan situation.

Just krigs- och mobiliseringsperspektivet är borta ur utredningen. Det äringen slump. Svenska beslut kring säkerhet fattas just nu som om vi kommitin i den eviga fredens tid. Det är bara att hoppas att en potentiell fiendevet om det.

Försvarsmakten har för övrigt nyligen kommit med en intressant och nysäkerhetsanalys som pekar på betydligt allvarligare scenarier i vår närhetän tidigare. Visst, Sverige ingår genom EU-medlemskapet och de näraNato-kontakterna i ett europeiskt försvarssammanhang. Men det är intesjälvklart att det hjälper i varje tänkbart läge.
http://www.mil.se/attachments/perspektivplan.pdf

Israelbojkott med dyster historisk bakgrund


Det brittiska fackförbundet för universitetsanställda, UCU, beslöt i slutetav maj att förorda en akademisk bojkott av Israel. En bojkott som skullegälla allt vetenskapsutbyte, oavsett ämne eller person.

En av vår tids främsta filosofer, Martha Nussbaum, professor i Law andEthics vid Chicagouniversitetet skrev omedelbart i tidskriften Dissent enknivskarp uppgörelse med tanken på akademiska bojkotter. Tidskriftenutkommer inte förrän i sommar, men redaktionen menade med all rätt attartikeln var så viktig att den borde ut med en gång. Den finns på
http://www.dissentmagazine.org/article/?article=811

Nussbaum, som nyss avslutat en studie av folkmordet i Gujarat i Indien 2002­ mycket litet uppmärksammat i medierna ­ känner ett obehag av att justIsrael väljs ut som mål för en bojkott. Hon motsätter sig inteproteståtgärder av olika slag, utan tar just upp effekterna av att man villsätta stopp för vetenskaplig utveckling och kunskapsutbyte.

Tanken på bojkott av Israel dyker upp då och då. Nyligen skrev krönikörenNabila Abdul Fattah i Metro om hur upprörd hon var på en livsmedelsbutik somsålde avokado från Israel. Den som förespråkar just bojkott mot Israel börveta att kravet ekar av nazisternas bojkott mot judiska affärer och denlångvariga arabbojkotten, från 1940-talet och framåt, som riktade sig bådemot israeliska företag och judiskt ägda företag i andra länder.

Blair: En helt ny mediesituation påverkar politiken


Tony Blair har inför avgången som premiärminister hållit flera programtal.Ett har handlat om mediernas roll. Det har uppmärksammats rätt lite imedierna och i den mån det skett har man skrivit att Blair vill ge igen. Isjälva verket är talet en intressant och genomtänkt analys av hur den nyaverkligheten för medierna förändrar situationen för alla som befinner sig påen offentlig arena. Vi har genom internet fått en processjournalistik, sominnebär att medierna inte publicerar en hel historia när man känner tillden, utan bit för bit medan den utvecklas. Blair berättar hur man frånLabours sida i valkampanjen 1997 försökte lansera en nyhet varje dag. 2005fick man lov att ha tre varje dag. Det som fördes fram på morgonen var redangammalt på kvällen.

Att det inte finns någon deadline, ingen pressläggning i dagensmediesamhälle innebär att tiden för eftertanke ofta försvinner förbeslutsfattare. På 60-talet kunde den brittiska regeringen stänga in sig iett tvådagarssammanträde när något viktigt inträffade. Idag skulle redanefter en halv dag mediespekulationer och påståenden gjort att självaverkligheten förändrades.

Alla medier arbetar i stort sett på samma marknadsvillkor. Skillnadernamellan de gamla kvalitetsmedierna och de mer uttalat kommersiella minskar.Tittare och läsare måste fångas och hållas kvar. Det framtvingar en extremfixering vid händelser, skandaler, attacker, grova åsikter i stället föranalyser. Åsikter i sig blir säljande; ofta meddelar medierna bara åsikterkring något som har hänt, men avstår från att referera händelsen.

Talet är läsvärt.
http://www.pm.gov.uk/output/Page11923.asp

Tre nya bloggar i sekunden


Varje sekund startas tre nya bloggar. Skolelever eller svenskaregeringsledamöter kvittar. Bloggandet brer ut sig över världen.

Information och kunskap blir spritt på ett sätt som aldrig förr. Och denblir allt mer fragmentariserad. Det blir allt svårare att synas och fågenomslag. Kvinnor dominerar fortfarande bland bloggarna.

Gå in på googles blogsearch och skriv in valfritt intresseområde! JagPrövade med ²Gustav Vasa² (600 blogginlägg) och kombinationen Sweden +²second life² (drygt 5.000).
http://blogsearch.google.com/

Dags att göra Sverige attraktivt för ny sorts invandring


Irland var det land där störst andel av befolkningen utvandrade till USAunder den stora utvandringen. USA behövde invandringen. Nu är det Europa somträngtar efter arbetskraft. Vi ser en begynnande tävlan om att få utbildademänniskor som kan klara det stora europeiska generationsskiftet. Och Irlandtillhör de framgångsrika med att locka invandring.

Också i Sverige krävs en ny politik med information om Sveriges fördelar,obyråkratisk visumpolitik och ett öppnare sinnelag. Om detta har jag skriviti ett nyhetsbrev som regeringen globaliseringsråd ger ut.
http://www.regeringen.se/sb/d/9116/a/83915

Varför så tyst om dödandet av kristna assyrier i Irak?


Den flyktingström från Irak som är på väg till Sverige ­ kanske mer än30.000 människor ­ består till stor del av kristna assyrier (syrianer). Dekommer till Sverige därför att de har anhöriga eller vänner här. Denassyriska folkgruppen tillhör en av Sveriges stora minoriteter.

Mot den bakgrunden är det märkligt att det är så tyst i Sverige om detsystematiska dödande av kristna i dagens Irak. Journalisten Nuri Kino skrevnyligen om detta:
http://www.aftonbladet.se/vss/debatt/story/0,2789,1090225,00.html
http://www.nurikino.com/

Den nya kinesiska muren


Jag hade tillfälle att äta middag med den kinesiske presidenten på besök.Dock på visst avstånd. Annars hade det varit intressant att få reda påvarför t ex Carl Bildts blogg (och min egen hemsida) är blockerade avkineserna. Liksom t ex www.visitsweden.se
http://www.visitsweden.se. Jagtror inte man ska lägga någon djupare betydelse i detta. Den kinesiskacensuren blockerar stora grupper siter och effekten blir slumpmässig.Expressen går att läsa, men inte AftonbladetŠ

Numera finns en site där det går att testa vilka websidor som stoppas iKina:http://greatfirewallofchina.org

Tidigare och blivande nobelpristagare från Bronx


Det finns sedan några år ett monument över Alfred Nobel och de amerikanskanobelpristagarna utanför Museum of National History i New York. Jag hade somgeneralkonsul glädjen att arbeta för att få det till stånd och vara med vidinvigningen i oktober 2003. Som en del av att uppmärksamma nobelprisetanordnar det svenska generalkonsulatet sedan dess varje år en uppsatstävlingi naturvetenskapliga ämnen för highschool-elever i New York ­ morgondagensnobelpristagare.

I år kom samtliga tre pristagare från olika skolor i Bronx. F ö är BronxTechnical High den skola där flest nobelpristagare en gång gått. Bronx ärmycket bättre än mångas föreställning.http://www.nobelmonument.com/

Nu förbjuds de farliga transfetterna ­ i New York


Den 15 juli ska alla transfetter vara borta från New Yorks alla drygt20.000 restauranger. New Yorks hälsovårdsnämnd har, på uppmaning avborgmästare Bloomberg, beslutat förbjuda transfetter, som är ett kemisktförändrad fett som är speciellt farligt och främst anses förorsakahjärtsjukdomar. Främst finns det i pommes frites, salladsåser, kakor ochbröd.

Nu ska det alltså bort på alla ställen som serverar mat, från de enklastetill de finaste. I Sverige förekommer transfetter på restauranger; ibutiksprodukter ska det anges i innehållsdeklarationen.

Beslutet är ganska typiskt för USA. Liksom det rökförbud på restauranger sominfördes på många ställen långt tidigare än i Sverige. Mycket är oreglerat,men när man bestämmer sig för att genomföra en åtgärd brukar det ske snabbtoch effektivt.

Krogar ­ i London denna gång


Jag brukar ju skriva om matställen i New York och har rätt bra koll på vadsom händer där. Nu har jag tillbringat några dagar i London och gör intealls anspråk på samma översikt. Här dock några goda erfarenheter.

The Providores, 109 Marylebone Street. Stojig bar och utmärkt restaurang entrappa upp. Rekommenderas varmt.

The Ledbury, 127 Ledbury Rd. Elegant och god. Var också på systerkrogen TheSquare som var mer stiff och trist.

202, 202 Westbourne Grove. Trevlig brunch. Sammanbyggt med en designbutik.

The Narrow, ligger lite illa till, långt ut åt öster. Men bra mat och kulmiljö i gammalt industrihus.

Skandinavisk design och svenskt foto i Brooklyn


Nyligen har en skandinavisk designaffär öppnats i Brooklyn, på 167 North 9thStreet (alldeles i närheten av en av mina favoritrestauranger, SEA på nr 114 North 6th på samma gata). Skandinaviska designprylar och just nu en fotoutställning avnewyork-svenskan Annika Sundvik.

Kultursommar i New Yorks parker


New Yorks kultur sommarstänger inte. Tvärtom är det mycket som blommar uppunder sommaren.

Lincoln Center Festival brukar vara en av höjdpunkterna. I år med ett stortWagnergästspel och en ny Leonard Cohenuppsättning och mycket annat
http://www.lincolncenter.org/

Metropolitan Opera spelar i New Yorks parker, bla La Bohème och Faust.Matsäck och filt rekommenderas av The Met.http://www.metoperafamily.org/metopera/season/parks.aspx

Också New York Philharmonic spelar i parkerna:
http://nyphil.org/attend/summer/index.cfm?page=parks

Den årliga, breda River to River Festival ska man inte missa:
http://www.rivertorivernyc.com

I central Park pågår aktiviteter hela sommaren:
http://www.summerstage.org

För övrigt visas hela sommaren två fantastiska utställningar på Museum ofModern Art just nu: Barry Frydlenders manipulerade foton och skulptörenRichard Serras jättelika retrospektiv.

Trevlig sommar!


Den som vill fira svensk midsommar i New York kan bege sig till Battery ParkCity, Manhattans sydspets.
http://www.swedenabroad.com/News____13053.aspx?slaveid=63000

Nästa nyhetsbrev kommer i augusti
TREVLIG SOMMAR!