Nyhetsbrev 10 APRIL 2007

Ekonomin vid vändpunkten?
Fastighetsmarknaden ­ i Sverige och USA
Presidentval och pengar
Guantanamo ­ värsta hotet mot USA:s trovärdighet
Fördomar som utvecklingshinder
Saudi, kvinnoapartheid
New York ­ lägsta brottsligheten på 40 år
Tegnér, Calcutta och Sverige
Second Life, allt fler intressenter och en byggblogg
Bruno Mathsson – från Stockholm och Paris till New York
17 svenska designers i New York
Ny svensk konst i New York
Två nya New York-krogar ­ om man är i trakten
Bäst i New York

Ekonomin vid vändpunkten?


I början av 2000-talet övertygade en rad ekonomer och bedömare (t o m WallStreet Journal) varandra om att vi fått en ny ekonomi, utan skarpakonjunktursvängningar. I mars 2001 fick de fel. Branschen är cyklisk.

Med en viss envishet har jag i det här nyhetsbrevet försökt visa på att degrundläggande problemen i amerikansk ekonomi ­ den stora kraften ochflexibiliteten till trots ­förr eller senare måste leda till entillbakagång.

Pessimisterna har just nu en rad tecken att peka på: Bytesbalansunderskottetfortsätter att öka från sina rekordnivåer. Budgetunderskottet når nyanivåer. Trots ränteökningar, stiger inflationen och den underliggandeinflationen är nu den högsta på tio år. Det s k inköpsprisindex närmar sigstagnationsnivån. Vinstvarningarna hos börsföretagen blir fler. Allt flerhushåll klarar inte lånen på sina fastigheter.

Optimisterna har på sin sida att exporten stärks och att ett amerikansktekonomiskt bakslag inte behöver få världsomspännande effekter eftersom bådeEuropas och Asiens ekonomier går bra och skulle kunna fortsätta expanderaäven utan draghjälpen hos de amerikanska konsumenterna.Kanske det; men det innebär också något helt nytt. Under de senaste 60 årenär det just den amerikanska efterfrågan som drivit världsekonomin.

Fastighetsmarknaden ­ i Sverige och USA


Att förmögenhets- och fastighetsskatten slopas bör rimligen leda till ännuhögre priser på bostäder, främst i storstäder. När boendekalkylen intelängre behöver räkna med kostnaden för fastighetsskatten ökar utrymmet förlån.

USA har en betydligt högre fastighetsskatt än Sverige och den är i stortsett allmänt accepterad ­ främst därför att den går till kommunerna ochdärmed skolan. Fastighetskatten kallas ofta för School Tax.

Att fastighetspriserna stagnerar på många håll i USA ­ dock inte i New York­ beror på överbelåningen. Låneinstituten har lånat ut med amorteringsfrihetoch räntefrihet första åren. Dessutom har de stigande huspriserna lockatmånga att låna till konsumtion. Det finns en optimism i det amerikanskasamhället som bidrar till att människor är mer lånebenägna än t ex iSverige.

När nu räntorna ökar är det åtskilliga som inte klarar av sina lån. Nästanen femtedel av dem som tog lån på sina hus förra året har nu lån somöverstiger fastighetens värde.

Men marknaden är ojämn. I de största städerna ökar priserna mest. Det är entendens över hela världen: De storstäder där huspriserna ökade snabbastförra året var Mumbai, Moskva och Istanbul, med mellan 50 och 25 procent. Deeuropeiska huvudstäderna låg på kring tio procent, medan New York ökade 2,3procent. Men på samtliga håll ökar priserna för de mest eftertraktadebostäderna långt mer.

På Manhattan ökade förra året de bostäder som kostade under en miljon dollaroch över fyra miljoner mest i pris.

Presidentval och pengar


Som väntat slår de amerikanska presidentkandidaterna insamlingsrekord. Densom ska aspirera på att bli vald till sitt partis företrädare sommaren 2008måste räkna med att fram till dess ha gjort av med minst 100 miljonerdollar. Pengarnas roll kan verka stötande ­ men utslaget per väljare kostarinte amerikanska valkampanjer mer än svenska.

I USA anses det också vara ett bevis på en kandidats förmåga att han ellerhon kan övertyga människor att ställa upp med pengar. Varje enskild givarefår ge maximalt 2.300 dollar till en politisk kandidat. Samtidigt finns detsätt att kringgå begränsningarna genom att ge till organisationer somarbetar för sakfrågor, men i praktiken stöder en kandidat.

Primärvalrörelsen i USA kommer denna gång att skilja sig från de tidigare.Några få stater (Iowa, New Hampshire) hade tidigare primärval först. Enkandidat som överraskade där fick tid på sig att bygga upp kassakista ochorganisation till nästa primärval. Nu kommer majoritet av delegaterna hautsetts under perioden 14 januari ­ 5 februari. 30 delstater har primärvalunder den perioden. Därför måste organisationen vara på plats från börjanoch masskommunikation via TV-reklam spela större roll från början. Ochdärför behövs mer pengar redan nu.

Guantanamo ­ värsta hotet mot USA:s trovärdighet


Anne Applebaum, författare till storartade böcker om Gulag och Stalin,skriver i en krönika i New York Sun/Washington Post om hur omvärlden i stortsett nonchalerade att Khalid Sheikh Mohammed inför militärtribunalen påGuantanamo erkänt såväl hur han var den som planlade 11-septemberterrorn somen rad andra dåd, bl a den rent antisemtiskt motiverade halshuggningen avjournalisten Daniel Pearl. Omvärlden, också de medier som oftast stöttkriget i Irak, ansåg dels att bekännelserna kommit under omständigheter(tortyrliknande förhållanden) som gör att de inte har full trovärdighet ochatt hela förfarandet med militärdomstol på Guantanamobasen inte ärrättsäker. ”Tortured Credibility” heter artikeln träffande.
http://tinyurl.com/yuky3d

När jag under senaste månaden träffat en rad personer i arabländer ­ deflesta anhängare av demokratiska reformer ­ har de enstämmigt sagt: – Hurkan västvärlden tro att den ska kunna få genomslag för krav på demokrati ochrättsäkerhet så länge Guantanamolägret existerar?

De har tyvärr rätt. Guantanamo är en skamfläck.

Fördomar som utvecklingshinder


Journalisten Per Gudmundson har en intressant blogg. Den behandlarlivsåskådning, rättsäkerhets- och mediefrågor och mycket annat på ett sättsom ofta inte är förutsägbart.
http://gudmundson.blogspot.com/

Gudmundson skrev också en intressant krönika i Svenska Dagbladet för någraveckor sedan. Det handlade om ett besök i Libanon ­ där han fann HitlersMein Kampf och den gamla förfalskningen från tsartiden, Sions visesprotokoll i bokhandelsfönstren och på topplistorna.

Att tro att Sions vises protokoll, med dess konspirationsteori om ettjudiskt världsherravälde, är sann brukar vara lackmustestet på antisemitism.Att regimerna i arabvärlden inte gör ansträngningar för att bekämpa den renaantisemitismen är naturligtvis ett hinder för varaktig fred i området, menokunnighet och fördomar är också ett utvecklingshinder som håller människori fattigdom.
http://www.svd.se/dynamiskt/ledare/did_14895433.asp

Saudi, kvinnoapartheid


För några veckor sedan var jag på ett sammanträde i Saudiarabien. För migvar det en ny upplevelse: Kombinationen av ett traditionellt stamsamhällemed en modern ekonomi med intressant stadsarkitektur.

Mest påtagligt och stötande var den konsekventa diskrimineringen motkvinnor: Kvinnor får inte rösta, ta körkort, visa sig ute utan svart långkappa och huvudduk. Döttrar ärver hälften av bröderna. Kvinnors vittnesmål irättegångar är mindre värda. Det finns särskilda parkbänkar för män ochkvinnor.

Hade inte Saudiarabien haft olja skulle självfallet världsopinionen rasa.Istället blev Saudi förra året invalt i FN:s kommitté för mänskligarättigheter.

Ändå finns det ljuspunkter, om än få. Kring detta har jag en liten artikelpå norske Venstres web-tidning Tidens Tegn:
http://tidenstegn.no/kronikk.aspx?id=64

New York ­ lägsta brottsligheten på 40 år


New York har nu den lägsta brottsligheten i absoluta tal på 40 år! Dettatrots att staden vuxit med ca 4 miljoner invånare.

Minskningen av brottsligheten är en social reform av mycket stora mått. Ijämförelse med för 15 år sedan blir varje år 1800 människor färre dödade,1600 färre kvinnor blir våldtagna, 75.000 människor färre blir rånade ochnärmare 100.000 färre innehavare av hem och butiker slipper se sin egendomförstörd vid inbrott.

Varje gång jag skriver om detta får jag ett antal mail som skriver att densjunkande brottsligheten är en demografisk effekt: New York införde friabort i början av 1970-talet och det gjorde att färre oönskade ochförsummade barn blev födda. Detta kan möjligen haft betydelse i början av90-talet ­ men förklarar varken varför t ex Washington DC med sammaabortlagstiftning har ökande brottslighet eller hur det kommer sig attbrottsligheten fortsätter att sjunka år efter år. Inte heller ärförklaringen den s k nolltoleransen. New York-polisen ägnar sig långt mer änden svenska åt att rycka ut mot bullerstörningar och mindre ordningsbrott.Men det beror på att man fått mer tid, tack vare den sjunkandebrottsligheten i stort.

Förklaringarna till det säkrare New York är enligt min mening två: Mer ändubbelt så många poliser, i förhållande till folkmängden, som i Sverige samtatt de lokala polischeferna hålls ansvariga för att hålla brottslighetenlåg. Den polischef som inte klarar sitt jobb blir omplacerad.

Titta gärna på veckostatistiken över brottsligheten. Man kan få den i maileller på fax nedbruten på det egna bostadsområdet.
http://www.nyc.gov/html/nypd/pdf/chfdept/cscity.pdf

Stockholms socialborgarråd Ulf Kristersson har nyligen varit i New York ochstuderat bl a brottslighet och hur man tar hand om utslagna.Justitieminister Beatrice Ask är på väg. Det gör de rätt i.

Tegnér, Calcutta och Sverige

Mer eller mindre medvetet beslöt Sverige för 200 år sedan att vända siginåt, i betydelsen att satsa på ekonomisk utveckling i stället för yttreerövring.

1811 skrev Tegnér I Svea: ”Gråt Svea, vad du mist; men skydda vad du äger./Från Sundets rika strand längst upp i fjällhög Nord, /där Lappen flyttakring sin frihet och sin jord, /vad skogbekrönta berg, vad fält med skördarprydda. /Låt Svea, dina berg fördubblad ge sin skatt, /låt skörden blomstraopp i dina skogars natt. /Led flodens böljor kring som tamde undersåter,/ochinom Sverges gränser erövra Finland åter.”

Utan att hänvisa till Tegnér skriver Calcutta (Kolkata)-tidningen TheStatesman om den svenska erfarenheten och för över den i ett europeisktperspektiv: Det USA tvingas satsa ekonomiskt i Irak är mer än EU behövtlägga ner på stabilitet i närområdet: ”Europe’s obsession with legalframeworks means it can completely transform the countries it comes intocontact with, instead of just skimming the surface. The USA may have changedthe regime in Afghanistan but Europe is changing all of Polish society.”
http://tinyurl.com/2qxgpf

Den som vill följa vad omvärlden skriver om Sverige kan f ö göra det på dendel av Svenska institutets web som heter Sverige från utsidan:
http://www.si.se/templates/CommonPage____2150.aspx

Second Life, allt fler intressenter och en byggblogg


I den virtuella världen Second Life vill allt fler företag och aktörer varamed. Nu senast har SonyEricsson skapar sig en närvaro.
http://www.sonyericsson-secondlife.com/

Det är rätt mycket hype kring Second Life och drygt fem miljoner människorhar registrerat sig ­ vilket inte behöver innebära att de är aktiva.

Svenska institutet kommer att öppna House of Sweden på Second Life i börjanav juni. Då ska den svenska ambassaden ­ en kopia av House of Sweden iWashington DC ­ slå upp sina portar i syfte att presentera Sverige, svenskdesign och kultur för en ny målgrupp.

Den som vill följa bygget kan göra det på en speciell blogg:
http://secondhouseofsweden.com/
Den drivs av Stefan Geens som är projektledare på Svenska institutet ochprivat är en av initiativtagarna till Bloggforum.

Bruno Mathsson – från Stockholm och Paris till New York

Bruno Mathsson är en av de stora svenska möbeldesignerna under 1900-talet.På många sätt symboliserar hans möbler med mycket böjträ och ljus björk detvi uppfattar som svensk design.

I våras öppnades en utställning (gjord av Hedvig Hedqvist och Karin ÅbergWaern) på Arkitekturmuseet. Den fortsatte sedan till Svenska institutetsavdelning i Paris, Centre Culturel Suédois och fick stor franskuppmärksamhet. Nu visas den i New York på Bard Graduate Center for Studiesin the decorative Arts, Design and Culture.
ahttp://www.bgc.bard.edu/exhibit/index.shtml

Bla New York Sun, Metropolis och New York Times skrev om om utställningen:
http://www.nytimes.com/2007/04/06/arts/design/06anti.html

17 svenska designers i New York


Just nu ställer stockholmsgalleriet Pascal ut 17 svenska formgivare på JustScandinavian i New York. Det är en yngre generation kvinnliga designers sompresenteras. Utställningen visar på bredden och nytänkandet i svensk design.Samtidigt har en bok där de sjutton porträtteras kommit.
http://www.justscandinavian.com/
http://www.langenskiolds.se/Main.aspx?ObjectID=193

För den som vill se svensk design i New York har det svenskageneralkonsulatet en bra guide
http://www.pikwebb.se/design/

Ny svensk konst i New York


Svenska konstnärer framträder regelbundet i New York. Ibland dock pågallerier som inte har bra rykte ­ och då kan det vara bättre att avstå.

Tre konstnärer som just nu visas på intressanta ställen är Mara Friberg,Jacob Dahlgren och Fia Backström.

Brooklyn Museum of Art hart nyligen öppnat en speciell avdelning förfeministisk konst. I öppningsutställningen, Global Feminism, har MariaFriberg med flera verk.
http://www.brooklynmuseum.org/exhibitions/global_feminisms/
http://www.brooklynmuseum.org/eascfa/feminist_art_base/gallery/mariafriberg

Jacob Dahlgren finns med i en gruppshow ­ Dangerous Beauty ­ på Chelsea ArtMuseum. Han visar den installation med ett golv täckt av vågar, som ocksåmötte besökarna på Bonniers Konsthalls öppningsutställning i höstas.
http://www.jacobdahlgren.com/

http://www.chelseaartmuseum.org/exhibits/2007/dangerousbeauty/index.html

Tre kvarter längre bort finns Fia Backström med på en annan grupputställningpå experimentgalleriet The Kitchen. Den heter Just Kick It Till It Breaksoch är en starkt regeringkritisk, politisk show. Den får ekonomiskt stödsåväl från staten New York som från en rad privata stiftelser.
http://www.thekitchen.org/

Två nya New York-krogar ­ om man är i trakten.


Var nyss i New York och passade bl a på att besöka två av de mest uppskrivnanykomlingarna på restaurangfronten.

Sfoglia på Lexington Avenue och 92nd Street på Upper East Side. Enitalienare med begränsad men trevlig matsedel.

The Little Owl i hörnet Bedford och Grove Street i West Village. Amerikanskmat och få bord.

Amerikaner brukar tala om Destination Places ­ ställen som man söker upp,som är värda en omväg. Det är varken Sfoglia eller The Little Owl. Men bådaär trevliga och välkomnande om man råkar vara i trakten.

Bäst i New York

New York Magazine, enligt min mening det bästa av New York-veckotidningarna,har just kommit med sitt årliga Best of New York-nummer

Bästa French Fries: The Farm on Adderley Ditmas Park, BrooklynBästa Espresso: The Tasting Room Wine Bar & Café, 72 E 1st StrBästa Dim sum: Chinatown Brasserie, 380 Lafayette stStället att hitta nästa modétrend: Claudine, 19 Christopher StBästa okonventionella smyckeafären: Kollektive Edge, 65 Bleeker StrBästa sommarkläder: Alice + Olivia, 80 W 40thBästa spa: Great JonesBästa bar med spelautomater och kägelspel: Crocodile Lounge, 324 E 14