Nyhetsbrev 28 FEBRUARI 2003

Snö och terrorvarningar
Irak inget Vietnam
Inget nytt medielandskap
Matrix ­ film eller dataspel
Graderad rösträtt och näringslivets förnyelse
Väst växer snabbast
Ingen åldersdiskriminering
Sverige, Sverige rockland
Svenska företagsledare i USA
Barnverksamhet på amerikanska muséer
Bättre amerikanskt ordförråd?
Hemligheter numera offentliga
Ung svensk designer i New York
Krigsfartyget John Ericsson i Persiska viken
Arne Thorén död

Snö och terrorvarningar


Den stora snöstormen i New York i mitten av februari kom som en lättnad.Inte bara därför att new yorkarna tyckte det var kul; människor åkte skidori mitten av avenyerna och barn lekte i snön, utan därför att tio dagar avterrorvarningar och ”orange altert” sköts undan för nya rubriker ochsamtalsämnen.

USA är ett samhälle av ²hype², av överdrift och koncentration på ett ämne itaget. Flera skolor på Manhattan gjorde i ordning ²health-and-safetymanuals² om hur man tillsluter ett rum, hur man skapar skydd mot radioaktivstrålning och byggde upp reservförråd av vatten, mat, tejp, ficklampor,jodpiller (mot radioaktiv smitta) för varje barn. Företag annonserar omUrban Survival Kit med gasmask, vattenflaska etc. Nästan alla amerikaner viträffade under några veckor tog upp terrorvarningarna.

Risken ska inte underskattas. 3000 människor dog i terrorattacken för ettoch ett halvt år sedan och helt säkert planeras nya angrepp. Terrorriskendrar ner ekonomin, viljan att planera och investera. Det märks i mångaolika sammanhang.

Men man ska också komma ihåg att den amerikanska mediedramaturgin är såannorlunda än den svenska. Få läser tidningar. Nästan alla får sininformation via TV. TV i sin tur slåss om tittarna med dramatik. Hollywoodssätt att redigera slår igenom. Det finns flera kanaler som bara sändernyheter dygnet runt utan att stanna upp för sammanfattning eller analys.

Irak inget Vietnam


Krigsprotesterna har kommit igång i USA och speglas nu i medierna. En delgör jämförelsen med vietnamprotesterna som spelade en verklig roll iamerikanskt samhällsliv och i praktiken avsatt president Lyndon Johnson.Jag tror att flera saker talar mot den jämförelsen.

Viktigast är att många amerikaner upplever att landet sedan den 11september redan är i krig. Kriget mot terrorism, oavsett om det är Saddamsom ju stödjer självmordsbombarna i Israel, eller Bin-Laden ses av många somett och detsamma. Och den här gången är det USA som blivit angripet.

Dessutom är USA:s krigsmakt den här gången frivillig och består avyrkessoldater. I vietnamkriget var det en form av värnplikt, som dessutomgick att klara sig ifrån för dem som hade goda förbindelser. Ett drag avsocial orättvisa kom in i bilden.

Tomkin-överfallet var det påstådda skälet till att USA gick in i Vietnam ochvisade sig senare vara ett falsarium. Det skapade en brist på legitimitetför kriget hos den amerikanska allmänheten.

Opinionerna kommer säkert att skifta. Idag accepterar de flestaamerikaner ett krig mot Irak, men en majoritet vill att det endast ska skeefter beslut i FN:s säkerhetsråd.

Inget nytt medielandskap


För två år sedan slogs två av världens största medieföretag ihop, AOL ochTime Warner. Det sågs, bl. a av mig själv i ett extra nyhetsbrev,http://www.wastberg.nu, som ett genombrott för tanken om konvergens,nämligen att internet, film, tv, radio och tidningar går ihop och iframtiden bara kommer att ses som olika former för paketering.Medielandskapet skulle snabbt förändras.

I grunden tror jag att det fortfarande är sant. Det kommer inte att ha någonbetydelse om man lyssnar på den digitala radion via sin dator, sinmobiltelefon eller i radion. Journalisterna kommer att få göra olikaversioner för olika medier av samma nyhet.

Men företaget AOL Time Warner har gått dåligt. De interna maktkamperna harrasat. Samtidigt har annonskonjunkturen fallit som en sten, och aktievärdetmed den.

Dessutom har det visat sig vara långt svårare att skapa synergier ochkonvergens än man trodde. Till det kommer att digitaliseringen i USA, liksomi Sverige, går mycket långsammare än vad prognoserna visade för bara någraår sedan.

Det dröjer en stund innan medielandskapet förändras.

Matrix ­ film eller dataspel


Kultfilmen The Matrix får nu en uppföljare. Samtidigt släpps ett dataspelsom utgår från filmen. Dataspelet beräknas dra in ungefär lika mycket pengarsom filmen ­ men till åtskilligt lägre produktionskostnad.

Dataspelen smälter alltmer samman med filmindustrin och branschen växersnabbt. Sverige har många fördelar när det gäller produktionen av dataspel.Därför ordnade generalkonsulatet i början av februari ett Investors Seminarom dataspelsproduktion.

http://www.swedeninfo.com/gamedevelopment

Graderad rösträtt och näringslivets förnyelse


Den graderade rösträtten på aktier, röstvärdesdifferentieringen, innebär attsamma kapitalinsats i ett företag ger olika mängd röster. Den graderaderösträtten är en av hörnstenarna i maktkoncentrationen i det svenskanäringslivet ­ en maktkoncentration som knappast rosat marknaden det senasteåret.

SNS, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, är det svenskanäringslivets tankesmedja (och en av mina första arbetsplatser). I sinsenaste rapport, pekar man på den svenska ägarmodellens nackdelar. Svensktägande brukar karaktäriseras som ”stabilt”, men genom olika åtgärder,däribland rösträtten har man skapat ett system där makten över företagen ärsvårrörlig. Gamla ägare kan sitta kvar, även om de fattar okloka beslut. Småaktieägare missgynnas. Stabilitet eller maktkoncentration är smaksak.

Om detta har jag skrivit i detta nyhetsbrev sedan det började för snart femår sedan. Jag var också ledamot av 1984 års statliga röstvärdeskommitté ochreserverade mig för att ta bort rätten att nyemittera aktier med olikaröstvärde. Det EU-förslag som nu arbetas fram med förbud mot graderadrösträtt är dock inte helt lyckat. Röstvärdeskommittén visade att detsannolikt strider mot grundlagens förbud mot retroaktivitet att med lagändra rösträtten på gamla aktier. Därför är det i första hand börserna ochägarna själva som kan driva igenom en förändring för att skapa störreöppenhet och vitalitet i de företag som idag finns på aktiemarknaden.

Väst växer snabbast


De amerikanska delstater som har snabbast befolkningstillväxt är Nevada,Utah, Colorado och Arizona. Det är något den som vill göra affärer i USA börtänka på. USA förändrar snabbt sin tyngdpunkt och affärer finns ofta ditfolk flyttar; man flyttar för att få nytt jobb.

Ingen åldersdiskriminering


Åldersdiskriminering kan man bli stämd för i USA, och det har inte att göramed pensionsåldern. Även om de flesta företag i sina anställningsvillkor haren pensionsålder vid 65 låter många äldre arbeta kvar ­ så länge de tjänarpengar åt företaget.

Producenten för CBS TV-program 60 Minutes fyllde nyligen 80 år. CBS försöktedå få honom att gå i pension. Hewitt vägrade och överenskommelsen blev atthan ska lämna det aktiva jobbet om ett år, men stanna kvar i företaget iytterligare nio år. CBS News’ stjärna, Dan Rater, som nyligen intervjuadeSaddam Hussein är f ö 72 år.

Sverige, Sverige rockland


Sverige har fått en fantastisk uppmärksamhet kring våra nya rockband: TheHives, The Soundtrack of Our Lives, Sahara Hotnights. Av de drygt 120 olikaartiklar i New York-press förra året som på olika sätt speglade våraaktiviteter handlade en fjärdedel om rockmusik och kom till efter ShowcaseSweden som vi arranegrade i New York förra året med tio svenska rockband. Nuär det dags igen! Den 10 och 11 mars spelar tio svenska grupper på klassiskarockbaren CBGB på Bowery och vi sammanför dem på det svenska residenset, 600Park Avenue, med den amerikanska musikindustrin.

Sverige exporterar numera för mer värde i rockmusik än kullager ochlastbilar. I proportion till BNP är Sverige världens största musikexportlandoch i kronor det tredje största.

http://www.swedeninfo.com/showcase/

Svenska företagsledare i USA


Lars Nyberg har varit den högst uppsatte svensken i ett amerikansktstorföretag. Han har under många år moderniserat och drivit NCR till storaframgångar. Nu avgår han som NCR:s högste chef. Han stannar i styrelsen, menvill i övrigt göra annat.

Samtidigt lämnar David Dangoor som vice VD i Philip Morris, också i godsämja med företaget.

Det innebär att två av de fyra svenskar som nått längst i amerikansktnäringsliv lämnar sina tjänster. Kvar är Per Löfberg, VD för Merck-MedcoManaged Care Inc och Mats Lederhausen, vice VD på McDonalds.

Barnverksamhet på amerikanska museer


Vi var nyligen i Arizona. Phoenix har ett fint konstmuseum, värdigt enmångmiljonstad. Museet får knappt fem procent av sin budget från stat,delstat och kommun. Resten är insamlade pengar. Dessutom har man 4 000människor som i olika utsträckning arbetar gratis för museet.

Som så många amerikanska museer har Phoenix Art Museum en fantastiskbarnverksamhet. Varje dag kommer hundratals barn in till museet. I mångastäder är museerna gratis för skolorna. Så är det inte i Phoenix, men närskolor inte har råd att betala, lyckas museet få fram pengar för att de ändåska kunna komma.

Bättre amerikanskt ordförråd?


Den som vill förbättra sitt engelska ordförråd kan gå in på en website som inte bara har bra lexikon-uppgifter, utan där man också kan prenumerera på ett engelskt ord per dag. Varje dag får man ett e-mail med ett nytt engelskt ord att lära sig.

http://www.yourdictionary.com

Hemligheter numera offentliga


När Colin Powell gjorde sin stora föredragning inför FN:s säkerhetsrådhänvisade han till en rapport om Irak från den brittiska regeringen.Problemet var att rapporten, sammanställd av den brittiskasäkerhetstjänsten, till största delen var hämtad ord för ord från en artikeli tidskriften MERIA, Middle East Review of International Affairs.

Det innebär inte att det var något fel på sakuppgifterna. Snarareillustrerar det ett nytt fenomen i internationell politik. Tidigare tog detlång tid för nyheter att komma fram. Hemliga uppgifter och källor var oftade bästa.

Numera har ofta journalister och forskare tillgång till samma källor somdiplomater. Det som förut var förbehållet insiders finns ofta att hitta pånätet och i specialtidskrifter.

Ung svensk designer i New York


Anna Kraitz heter en begåvad ung svensk designer. Hon fick nyligen det storaLjungbergska priset som är en av de förnämsta konstnärliga utmärkelserna iSverige.

Nyligen var hon i New York och vi förde henne i kontakt med amerikanskadesignjournalister, museipersoner och andra. Hon finns represnterad på detsvenska residenset med soffor, bord och en lampa.

http://www.swedeninfo.com/kraitz/
http://www.kraitz.se

Krigsfartyget John Ericsson i Persiska viken


Om Sverige i någon form kommer att stödja ett eventuellt krig i Irak berorpå om det sker efter ett beslut i FN:s säkerhetsråd. Till den amerikanskaFemte flottan som nu ligger i Persiska viken hör dock underhållsfartygetUSNS John Ericsson, döpt efter den svenske ingenjören John Ericsson (tillvars ära det här i New York finns såväl en gata, en staty som en skola).

John Ericsson konstruerade Monitor, det krigsskepp som vann det avgörandesjöslaget i det amerikanska inbördeskriget. I år firas 200-årsjubileet avhans födelse.

Arne Thorén död


Arne Thorén avled nyligen. Han var en av mina företrädare som generalkonsuli New York. För flera generationer svenskar var han mest känd som enförnyande radiojournalist.

Arne och Eva Thorén öppnade 600 Park Avenue för tusentals svenskar undersina fyra år i New York. Arne Thorén är en av de generalkonsuler detfortfarande talas om i New York.

När Inger Claesson Wästberg och jag sagt ja till att resa till New York ochrepresentera Sverige var bland det första vi gjorde att ringa till Eva ochArne. Efter några dagar hade Arne rest upp från Skåne och satt hemma hos ossoch berättade, delade generöst med sig.