Risker med regerande

En alltför aktuell artikel från hösten 1978.

Det första valet med folkpartiet i regeringsställning närmar sig. Det val som bör leda till att den nuvarande rege­ringen sitter kvar. Det är väsentligt att den första regeringen på över fyrtio år utan socialdemokrater kan omväljas. De korta valperioderna gör att väljarna har svårt att få en bild av regeringen efter tre år under en krisartad ekonomi. Det är också viktigt att andra än socialdemo­krater sitter vid makten när löntagar­fonderna ska avgöras. Regeringen bör därför sitta kvar. Och folkpartiet bör sitta kvar i regeringen. Samtidigt måste vi ständigt vara med­vetna om de faror ett liberalt parti alltid löper i regeringsställning.

Risken att vi börjar trivas med kompromissandet

En koalitionsregering måste kompro­missa, annars överlever den inte. Men ett liberalt parti, med en ställning i mit­ten och flytande väljarkår, behöver den politiska striden för att nå ut med sitt budskap. Därför får inte det dagliga kompromissandet i de praktiska frågor­na få oss att undvika strid också där det finns långsiktiga meningskiljaktigheter. Det bör t ex vara kristallklart att varje förslag till centraliserade löntagarfon­der från socialdemokraternas sida leder till kompromisslöst liberalt motstånd.

Risken för att kompromissen blir partiprogram

Den linje som företräds av regeringen är oftasl den bästa möjliga. Men det är inte säkert att den är den mest liberala. Folkpartiet får självfallet också ge med sig på en del punkter. Propositionen om radio/TV innebär väsentliga kliv mot frihet i etern . Hade folkpartiet ensamt fått bestämma skulle det naturligtvis funnits två, självständiga TV-företag. Sådana exempel finns det gott om. Då har vi ett ansvar att tala om för väljarna vad den liberala politiken innebär. Väl­jarna har säkert stor förståelse för att samregerande kräver kompromisser. Men väljarna har också rätt till politisk konsumentupplysning. Då måste de veta var det ursprungliga liberala pro­grammet ligger.

Risken att vi tror att regeringens framgångar är folkpartiets

Det är bara ett starkt liberalt parti som är garantin för en liberal politik. Skulle folkpartiet försvagas, försvagas också våra möjligheter att driva de libe­rala kraven i regeringen. Därför får vi aldrig förledas att tro att opinions­framgångar för regeringen som helhet är framgångar för folkpartiet. Det är bara våra egna valresultat och opinions­siffror som räknas.

Risken att vi blir lika diplomatiska som diplomaterna

En regering måste alltid ta större ut­rikespolitiska hänsyn än ett enskilt par­ti. Det får inte förleda det liberala par­tiet till vaghet inför diktaturerna. Jude­förföljelserna i Sovjetunionen och ras­förföljelserna i Sydafrika har inte blivit lindrigare därför att folkpartiet kommit med i en svensk regering. Inte heller Is­raels behov av internationellt stöd.

Risken att vi övertar myglingsekonomin

Den socialdemokratiska regeringen hade börjat en politik med alltmer av styrning av enskilda branscher, företag och projekt. Det kallas den selektiva ekonomiska politiken – eller myglings­ekonomin. Det är alltid frestande för en regering att använda sig av myglings­ekonomi. Det visar på handlingskraft att kunna rycka ut och rädda jobb, fixa un­dan konkurshot och skaffa fram pengar till lovande projekt. Men det innebär också att allt fler beslut dras bort från marknadsekonomins effektivitet och läggs på den centrala statsmakten. Det blir viktigare för företagare att hålla sig väl med regeringen än att göra bra och billiga produkter. Den här regeringen tog över Sverige i en ekonomisk kris. Det har då varit svårt att byta inrikt­ning på den ekonomiska politiken. Det finns också alltför få kritiker av myg­lingsekonomin: Socialdemokraterna har infört den. Storföretagen drar nytta av den, Centern är själv förknippad med de stora monopolen inom jordbruks­sektorn. Moderaterna går inte gärna emot stora näringslivsintressen. Därför är det bara ett liberalt parti som kan företräda konsumenternas rätt att be­stämma på marknaden.

Risken att vi stänger in oss i korridorerna

Regeringsarbete, riksdagsarbete och kommunala uppdrag hotar ofta att ta all tid. Vi som jobbar mer eller mindre på heltid med politiken glömmer ofta att vår huvuduppgift är att vara ute bland vanligt folk och bland folkpartiets med­lemmar. Vi kan fatta aldrig så bra be­slut – talar vi inte om att folkpartiet finns till har vi ingen glädje av det. Risken är också att vi jobbar så mycket med politiken att vi bara träffar yrkespoiitiker. Då isoleras vi ytterligare från strömningarna bland allmänheten.

Risken att alltför få får alltför många uppdrag

För dem som jobbar intensivt i be­slutsapparaten är det lätt att bara lita på de närmaste. När nya poster ska till­sättas vänder man sig till dem som redan är prövade. Då blir det lätt inkrökthet och vi får för många yrkespolitiker. Regeringsställningen bör vara chansen att pröva nya krafter, att radikalt sprida uppdragen. Här finns det plats för rejäl, liberal självkritik.

Risken att vi blir nöjda med samhället

En av socialdemokraternas fall­gropar var att de efter ett långt rege­ringsinnehav blev nöjda med samhället. Många tyckte att allt var bra som det var. Då såg de inte allt som var ogjort. Redan efter en kort tid kan folkpartiet komma att tycka samma sak. Då ser vi inte barnfamiljer i kö framför daghems­portarna, gamla som tvångspensioneras till passivitet eller handikappade som isoleras från andra människor, ”I folkpartiets Sverige … ” Det var parollen när vi talade om för väljarna i förra valet hur vi ville ha samhället. Nu gäller det att tala om att vi ännu inte lever i folkpartiets Sverige. Fortfarande är bristerna stora. Bara med ett starkt folkparti kan vi närma oss folkpartiets Sverige.

Olle Wästberg
Mars 1978

RADIKAL-LIBERALEN