Nyhetsbrev 28 APRIL 2003

Det är inte slut än
Att resa till New York
Dollarn fortsätter ner
EU okänt i USA
Tydligheten vann mediekriget
Fortsatt välkommen illegal invandring till USA
Arbetsmarknaden: Otrygghetens kostnader
Ingen åldersdiskriminering: Riksbankschef, 81
Klotter ­ i Stockholm och New York
Brännvinssmithen inget helgon
Påskliljornas stad
Svensk design i New York
Äta ute i New York
Ny bok: Sverige i New York

Det är inte slut än


Själva kriget i Irak tycks ju ha förts till ett lyckosamt slut. Föramerikanerna innebär det inte att ²kriget² är slut. Den dominerande känslani USA är att landet är i krig ­ inte mot al-Qaeda, inte mot Afghanistaneller Saddam Hussein, utan mot terrorismen.

En analytiker talade om det som nu sker som ett fjärde världskrig. Detförsta mot kaiserismen, det andra mot nazismen, det tredje (det kallakriget) mot kommunismen. Alla ledde till seger. Det krig som nu utkämpashandlar om terrorismen.

Den 11 september var en genomgripande händelse på ett sätt som man på mångahåll i Europa inte riktigt tagit till sig. Det var inte en naturkatastrof,utan en medveten aktion för att döda många amerikaner. Då startade en nytideräkning inte bara för USA utan för många vanliga amerikaner. Medanutomstående ser USA som den stora stöddiga makten, ser amerikanerna USAplötsligt som sårbart. Därmed förändras hela perspektivet. Det blir mycketmer av ”Hur ska vi göra så att detta inte upprepas?” Eller ”Hur ska jaghandla så att mina barn inte dödas?”.

Därför handlar de nuvarande aktionerna inte bara om enskilda stater, utan omterrorismen som metod, om Hizbollah lika mycket som Al Quida.

Om detta krig blir lika framgångsrikt för demokratin som de tidigare berornaturligtvis mycket på vad som kommer att hända i Afghanistan och Irak. Omde kan få någon typ av stabilt folkstyre.

Att resa till New York


Jan Åman, konsthallen Färgfabrikens, dynamiske ledare, var i New York förstakrigsveckan. ²Hastigt bestämd resa, men det känns viktigt att vara här såsom världsläget ser ut², skrev han i ett mail.Han har alldeles rätt. Folk uppskattar närvaron. Just när amerikanernakänner sig utsatta, är det viktigt att upprätthålla kontakterna. Att just dåställa in besök kan hämma sig i längden.

Själva valde vi att inte ställa in aktiviteter, utan genomförde igeneralkonsulatets regi bl a en stor konferens som presenterade svenskasäkerhetsföretag för amerikanska investerare och ett seminarium för attfrämja översättning av svensk litteratur.

Under terrorvarningen i mars och efter krigsutbrottet beskrevs ofta New Yorksom en stad i skräck. Och visst har människor i denna stad lätt att gripasav starka känslor. Dramatiken verkade dock ibland värre i kikaren frånSverige än för dem som bor här.

Om detta har jag skrivit i livsstilstidningen Bona Vita. Artikeln kan läsaspå http://www.wastberg.nu/

Dollarn fortsätter ner


Dollarn har nu sjunkit till 8,28. Den kommer att fortsätta ner. Jag hartidigare reflekterat över valutakurser i nyhetsbrevet. Det är nu inte såsvårt att spå om riktningen ­ däremot om när det vänder.

Starka sakskäl talar för att dollarn kommer att falla. Det har dock mycketlitet med krig och terrorhot att göra. Det amerikanskahandelsbalansunderskottet är mycket stort. Det har kompenserats avvalutainflödet när utländska fonder placerat på den amerikanskakapitalmarknaden. Efter företagsskandaler och fallande kurser försökervärldens placerare att lägga äggen i fler korgar. När betalningsströmmenminskar faller dollarn.

Till detta kommer att de jättelika budgetunderskott som nu tornar upp sig iUSA i en kombination av krigskostnader, ofinansierade skattesänkningar ochminskade skatteintäkter gör att USA får öka sin upplåning. Delstater ochstora städer har katastrofal ekonomi. I längden blir det då svårt att hållaräntorna på nuvarande låga nivå (och då kraschar fastighetsmarknaden).

Tillväxtprognoserna är dock högre i USA än i övriga världen. På så sättfortsätter USA att vara världens ekonomiska motor. Så småningom har dollarnsjunkit så lågt att amerikanska varor slår ut inhemska i Sverige och andraländer och då tar den amerikanska ekonomin ny fart. Till dess får omvärldense ökad konkurrens, dyrare export och fallande dollar.

Sänkta valutakurser (genom devalveringar eller misskött finanspolitik) ärett sätt att exportera arbetslösheten och sänka levnadsstandarden för denegna befolkningen, utan att man behöver ta politiska beslut om saken. Förrvar det en svensk specialitet.

Tydligheten vann mediekriget


Det har skrivits spaltmil om kriget och nu kommer spaltkilometer om hurmedierna bevakade det. Journalister tycker om att skriva om journalister.

Irak-kriget har varit det mest mediebevakade kriget i världshistorien ochUSA har varit angeläget att det skulle utspela sig inför allmänheten. Påpresskonferenserna i krigsledningen i Quatar tog man bort tomma stolar: Hurskulle det se ut om inte kriget ledde till fullsatta presskonferenser?

En mer undanskymd medieffekt är att vissa medier tycks ha vunnit och andraförlorat på kriget. Fox TV har fortsatt sitt segertåg över CNN. New YorkPost slår ut New York Daily Mail.

En tolkning är att de mest patriotiska medierna gått framåt under kriget.Jag tror dock orsaken är en annan: I den ständiga ström av nyheter somsköljt över tittare och läsare har de medier som tydligt tagit ställningvarit lättare att följa och hitta. Tydligheten har varit viktigare änåsikten.

Fortsatt välkommen illegal invandring till USA


USA:s gränskontroller fungerar inte alltid, det senaste årets försök tilltrots. Det ska amerikanerna vara glada för.

Det finns inget annat sätt för ett land att växa ekonomiskt än genom attfler människor arbetar mer. Nu visar studier att invandringen till USAfortsatt de senaste två åren i nästan samma takt som under 1990-talet, d v smed ungefär 1,5 miljoner invandrare per år. De flesta har, enligt studienfrån Northeastern University, kommit illegalt.

Nästan varenda en har jobb. Vi hörde en historia när vi var i Arizona förnågra veckor sedan: Den vanliga lastbilen med illegalt invandrade mexikaneranländer. Enligt den byråkratiska uppdelningen får den lokala polisen inteta hand om dem, utan ringer till invandrarmyndigheterna. De svarar att deinte har tid just nu.

Varefter polisen släpper mexikanerna. Nästan alla har jobb tre dagar senare.Dåligt avlönade som städare, poolrengörare, trädgårdsarbetare etc. Men medbättre standard än hemma i Mexico. De konsumerar nästan allt de tjänar ochbidrar på så sätt till att hålla ekonomin uppe.

EU okänt i USA


För några veckor sedan fick den europeiska unionen tio nya medlemmar.Staterna uppfyller de krav EU ställer på fast förankrad demokrati,grundlagsförbud mot dödsstraff samt viss ekonomisk stabilitet. Att debaltiska staterna samt Tjeckien, Slovakien, Polen, Ungern och Slovenien ­tidigare under kommunismens diktatur ­ kommer in i det demokratiska Europaär en händelse av historisk betydelse.

I USA har detta uppmärksammats mycket litet. Kanske därför att EU:ssplittring kring Irak-politiken märks mer. Men också därför att kunskapernaom EU är mycket små. När vi under det svenska ordförandeskapet i EU skullesprida kunskap om detta var svaret ofta: – President in what?

Det är talande att USA:s mest europabevakande tidning, New York Times, harfem fasta journalister i Paris, ungefär lika många i London men ingen iBryssel.

Arbetsmarknaden: Otrygghetens kostnader


TCO-utredaren Lena Wirkkala har skrivit en rapport som visar att inlåsningenpå den svenska arbetsmarknaden ökar, d v s att det blir allt svårare attbyta jobb. Det är delvis en följd av sämre ekonomiska utsikter, men främsten svensk kultur. USA har mycket små inlåsningseffekter: Kortauppsägningstider, lätt att få sparken. Det skapar en viss vitalitet ochrörlighet, men har kostnader i form av auktoritära arbetsplatser och bristpå initiativ hos de anställda.

I Sverige borde tryggheten i arbetet och det goda skyddsnätet göra människormer benägna att byta arbete. Men förmodligen spelar vanor ochkulturskillnader en viktig roll. USA skulle sannolikt må bra av mer tryggheti arbetet, och därmed en större vilja hos arbetsgivarna att utveckla deanställda. Och Sverige må bra av att fler vågade språnget till nya jobbeller till att starta eget.

Jag var i Sverige för någon månad sedan och talade inför löneförhandlare hosarbetsmarknadens parter och hos tankesmedjan Arena om varför jag tror attden svenska arbetsrättens grunder är värda att bevara. Ungefär vad jag safinns påhttp://www.liberaldebatt.se/nr/2003.2/docs/ollewastberg.html

Ingen åldersdiskriminering: Riksbankschef, 81


Jag har tidigare i nyhetsbrevet skrivit att synen på äldre i arbetslivet ärannorlunda i USA än i Sverige. De flesta företag har pensionsålder vid 65,men om personen tjänar pengar åt företag vill man inte gärna att han ellerhon slutar. Flera av de ledande TV ­personligheterna är mellan 70 och 80 år.

Nu senast har president Bush bett den 77-årige riksbankschefen AlanGreenspan att stanna ytterligare en fyraårsperiod. Det beror mindre påvördnad för åldern än att Greenspan ses som en garant för ekonomiskstabilitet och har högre popularitetssiffror än presidenten själv. Menåldern var i varje fall inget hinder.

Klotter ­ i Stockholm och New York


Stockholm har fantastisk tunnelbanekonst. På Östermalms tunnelbanestationfinns ett unikt konstverk av Siri Derkert där hon i betong blästrade enkrönika över framstående kvinnor. Efter ett klotterangrepp restaureradeskonstverket för över två miljoner kronor. Arbetet var färdigt i början avapril. Fyra dagar senare var det totalt övermålat med graffiti. Det är intesäkert att det går att rädda.

New York är en stad där klottret nästan helt försvunnit. Den som var här för8-10 år sedan fick uppleva nedklottrade tunnelbanevagnar. Nu förekommer detinte. Det beror inte på några våldsamma ingripanden, utan på något mycketenkelt.

Myndigheterna sa sig att det inte ingick i affärsidéer för klottrare ochrånare att först betala avgiften. Därför sätter man in resurser för atthindra att folk plankar in på tunnelbanan. Risken att åka fast om manförsöker är mycket stor. Och klottret försvann samtidigt som tunnelbanankänns säker hela dygnet.

75 miljoner lägger SL ner på klottersanering varje år. Det skulle räcka tillungefär 270 heltidsanställda kontrollanter.

Brännvinssmithen inget helgon


Absolut vodka fortsätter sitt segertåg i USA. Och det är ju för en svenskbättre att folk dricker svensk vodka än annan vodka. ”Lars Olsson Smith isthe patron saint of purity” säger Absolut i stora annonser och berättarvarför man satt hans porträtt på alla vodkaflaskor.

Och visst gjorde LO Smith en insats för att rena spriten. Han hade ocksåsociala ambitioner. De sträckte sig dock inte till kampen mot superiet, dentidens dominerande sociala plåga. Stockholm försökte begränsa försäljningenav brännvin. Smith drev två ”brännvinskrig” där han skeppade folk tillplatser som då låg utanför Stockholms gränser. Först till Reimersholme,sedan till Fjäderholmarna

Att kallas ”skyddshelgon” är otvivelaktigt en äreräddning för Brännvinssmithen.

Påskliljornas stad


Om det är någon blomma som kan knytas till New York är det påskliljorna.Alldeles speciellt är det i år. Efter den 11 september skänkte Holland enmiljon påskliljor till staden New York. (På samma sätt som Holland skänktetulpaner som tack för newyorkarnas stöd under andra världskriget.) Under enhelg hjälpte mer än 10.000 frivilliga till att plantera påskliljorna, främsti små och lite bortglömda parker. Just nu blommar påskliljorna över helastaden.

Svensk design i New York


April-numret av amerikanska Elle Décor ägnar tre helsidor med sju färgbilder åt den omvandling av det svenska residenset på 600 Park Avenue som Inger Claesson Wästberg och jag genomfört i syfte att presentera modern svensk design. ”Since they touched down in Manhattan, the Wästbergs have put a disarming downtown swing into the often-strachy art of diplomacy”, skriver tidningen vänligt.

Artikeln finns under ”In English” på http://www.wastberg.nu/

Äta ute i New York


Efter den kallaste och blötaste New York-vintern i mannaminne öppnar nu NewYorks alla uteserveringar. De är tusentals. Egna favoriter där man kan ätaute är t ex La Goulue på Madison Avenue eller på Ocean Grill på ColumbusAvenue eller nästan var som helst på West Broadway.

Den som vill ta sig till parkerna ska undvika turistfällorna i Central Park:Tavern in the Green och Boathouse.

Då är det roligare att gå till American Bar at the Battery, på Manhattanssydspets eller till Boat Basin Café vid Hudson River i höjd med 79:e gataneller Hudson Beach Cafe vid 105:e gatan. Ungdomligast är Luna Park mitt iUnion Square Park

Ny bok: Sverige i New York


Inger Claesson Wästberg och jag har tillsammans skrivit boken ²Sverige i NewYork². Boken är elegant redigerad av Annika Lyth och har 100 fotografier avCatarina Lundgren Åström. Boken försöker kombinera en skildring av stadenNew York, New Yorks svenska, ofta okända, rötter med beskrivning avkulturskillnader, affärstips och marknadsföringsidéer. Den utkommer ut imitten av augusti på Wahlström & Widstrands förlag.