Biståndet bör stimulera mänskliga rättigheter

Tidningen NU 3 nov 2022

Enprocentsmålet för bistånd infördes av den liberala Ullsten-regeringen. Och det har alltid varit en viktig liberal ambition att humanitärt stöd ska gå till länder med akuta behov.

Bland det negativa för Liberalerna i Tidöavtalet, med de tre andra partierna, är att biståndet ska dras ner från en procent av BNP. Lyckligtvis fick inte SD igenom att biståndet skulle tas bort, men en minskning sker.

Nu när biståndet minskar bör Liberalerna i regeringen försöka påverka biståndsmyndigheten Sida att använda biståndet på ett bra sätt. Sverige ger idag en del bidrag till budgeten i fattiga länder. Man bör sluta med bidrag till statskassorna och i stället se till att biståndet går till direkta åtgärder för att t ex hjälpa till med att skapa brunnar, att göra vaccination möjligt och andra konkreta projekt i fattiga länder.

Dessutom bör det finnas två huvuduppgifter för SIDA, något som Liberalerna arbetat för i många år: Biståndets fokus vid sidan om fattigdomsbekämpningen bör vara att stimulera till demokrati och mänskliga rättigheter. Sverige ska kunna stötta organisationer som arbetar för demokrati i länder som inte är demokratiska och också till aktiviteter för fördjupad demokrati.

En annan huvuduppgift är att se till att arbete för klimatpolitiken också sker i utsatta länder. I hög grad klarar inte fattiga länder att stötta viktiga åtgärder för klimatet.

När det gäller biståndet har det skett en nedrustning av kulturbiståndet. Det tror jag är en dålig Sida-tolkning av vad kulturen kan användas till. Just därför att biståndet bör inriktas på demokrati borde kulturen få spela en större roll. Just kultur kan visa på mångfald och skapa arenor med yttrandefrihet också i auktoritära stater. När jag var generaldirektör i Svenska Institutet använde vi kultur för att stötta demokratiska krafter i Vitryssland. Genom film, konstutställningar och annat kan människor få alternativ, internationella kontakter och andningshål. Här borde regeringen tänka om och i högre grad använda kultur som hävstång för demokratisk förändring. Det borde drivas såväl genom biståndspolitiken som genom en internationaliserad kulturpolitik.

Liberalerna sitter ju inte i departementen kring biståndet och kulturen. Men i och med att man sitter i regeringen finns det möjligheter att påverka och föra samtal i frågor som gäller andra departement än där Liberalerna har ministrar.

OLLE WÄSTBERG