Nyhetsbrev 25 NOVEMBER 2007

”The big thing right now is panic”
Dollarn fortsätter ner
Finansmarknaderna är extremister
President Romney? President Bloomberg?
Ett folk går under i det svenska systemet
Amerikansk hälsovård, toppen eller botten?
Hur mycket tjänar amerikanska kommunalanställda?
Små amerikanska tidningar
Göteborg finns också
Pippi i USA
Konst i New York
En trevlig lördag, enligt mig
Krogar på ömse sidor om Soho

”The big thing right now is panic”


Så skrev Wall Street Journal för några dagar sedan om den amerikanskakreditåtstramningen. Krediterna torkar in, eftersom bankerna blivit räddaefter subprime-krisen. Därmed blir det svårare att få lån för att köpabostad eller att belåna sin bostad.

En knapp månad i USA ger naturligtvis inte underlag för annat än vadekonomerna kallar ”anekdotisk kunskap”. Dock var det påtagligt hur mångatalade om dåliga tider. Det syns förvisso en nedgång också i de amerikanskasiffrorna – men de ger inte underlag för den pessimism som råder när mantalar med människor.

Själva stämningen är självuppfyllande. När människor tror att ekonomin gårneråt och när de ser att deras egen förmögenhet i form av bostad blir mindrevärd drar de ner på sin konsumtion. Vilket i sin tur leder till att ekonominytterligare försämras. När alla är uppskrämda på samma sätt blir det ingenmjuklandning. Det positiva är att det amerikanska sparandet – fortfarandeskrämmande negativt – ändå något förbättrats.

Dollarn fortsätter ner


Grunden för den sjunkande dollarkursen är de amerikanska underskotten. Jaghar länge skrivit att situationen är ekonomiskt ohållbar och att dollarnkommer att minska i värde. När dollarn blir mindre värd ökar den amerikanskaexporten och bytesbalansunderskottet minskar. Men vi har långt dit.

Arabstaterna och Kina har stora dollarreserver. Avgörande blir vad somhänder med dem. Kuwait släppte tidigare i år sin koppling till dollarn ochsamma sak överväger nu Förenade arabemiraten. Min förmodan är att Kinakommer att fortsätta sin försiktiga försäljning av dollar och att euronsstyrka kommer att fortsatt locka köpare (vilket den svenska kronan hängermed på). Mig skulle det inte förvåna om vi får en dollarkurs en bit under 6kr under våren.

Finansmarknaderna är extremister


På mer eller mindre nära håll har jag varit med om när ekonomiska bubblorspricker. Alltför ofta har det handlat om nya och finurligafinansmarknadsinstrument som sedan har använts på ett extremt sätt.

I slutet på 80-talet rusade fastighetsmarknaden. Bankerna fick inte låna uttill alltför osäkra kunder, men de lånade till nya finansbolag (Nyckeln vardet mest famösa) som i sin tur lånade ut på framtida värdestegringar. Detgick åt pipan. 1991 års valutakris förvärrades av de nya derivatinstrumentensom skapade multiplikatoreffekter av förlusterna. Nu har vi haftsubprimelånen ­ som inneburit att man i USA lånat ut pengar till människorsom man vet inte kan betala tillbaka samt paketerat lånen i nya produktersom sålts över hela världen.

Det är bra med kontrollorgan som SEC i USA och Finansinspektionen. Menfinansmarknadsaktörerna tenderar att hitta på nya instrument och ageraextremt i slutet av varje konjunkturuppgång. Då hinner inte kontrollorganenmed.

President Romney? President Bloomberg?


Några veckor veckor i USA ger lite mer underlag för åsikter om vad somhänder i amerikansk politik än om man bara sitter hemma och läseramerikanska tidningar och bloggar. Det slående är hur många jag träffat somnog kommer att rösta på Hillary Clinton, men gör det med stor olust. Och attHillary blir demokraternas kandidat verkar just idag det mest sannolika.Dock kan allt hända i amerikansk politik. Så här dags innan valet 1992 vardet få som trodde att Bill Clinton skulle ha en chans.

Hillarys negatives (folk som säger att de aldrig någonsin skulle kunna tänkasig att rösta på henne) ligger över 40 procent vilket är rekordhögt.

Rudy Giuliani är egentligen en orimlig republikansk kandidat. Progay,pro-aborter, gift tre gånger, från sodom-och-gomorra-new-york. Men han ärinte Clinton och därför kanske han kan mobilisera också den kristna högern.

Jag tror dock inte Giuliani håller, utan att Mitt Romney blirrepublikanernas kandidat. Han är en flexibel politiker, som trots att han ärrepublikan och mormon lyckades bli vald till guvernör i The Peoples Republicof Massachusetts (som högermedierna brukar skriva). Också hans negativesligger högt.

”The chattering classes” talar om ett annat scenario: Hillary å ena sidanoch Rudy/Mitt å den andra. Samtliga kandidater med historiskt höganegatives. Såväl kongressen som presidenten har historiskt lågaförtroendesiffror. Då finns det för första gången en möjlighet för enoberoende kandidat att bli vald!

När Mike Bloomberg medverkade till att Newsweek gjorde 12 sidor om honom vardet en signal. Dessutom, som en vän som jobbat i Clintons vita hus sa tillmig: – Bloomberg kommer att lägga in en miljard dollar i egna pengar i enkampanj. Det är inte testat vad en sådan summa skulle betyda.

När Bloomberg drev sin kampanj i New York betalade han 100 miljoner dollarur egen ficka. Och vägrade att ta emot bidrag för att han inte ville bliberoende av någon. Det gillade folk. Han hade tjänat ihop sina pengar själv.

Ett folk går under i det svenska systemet


I en lysande artikelserie har Göteborgs-Postens reporter Christer Lövkvist(han borde vara en given kandidat till nästa journalistpris) gått på djupetmed vad som hänt med den somaliska folkgruppen i Sverige: ”Ett folk medtusenårig historia håller på att gå under. Mitt ibland oss. I Göteborg år2007. Högt på listan över skyldiga står somaliska pappor som överger sinafamiljer. Det svenska bidragssamhället och den stängda arbetsmarknadenbidrar till katastrofen, som kan avläsas i grov kriminalitet, utbrettmissbruk, bidragsfusk, usla skolbetyg, splittrade familjer och skyhögarbetslöshet.”

Förklaringar till att det gått snett finns det gott om. Somalierna kom hitunder en svår arbetslöshetsperiod och hamnade i bidragsberoende. Mensomalierna kom inte bara till Sverige. En stor grupp utvandrade tillMinnesota i USA. Människor med samma brist på utbildning och sammakulturella bakgrund. Och där lyckades de!

Budskapet som mötte invandrarna var tydligt: Välkommen till Minnesota, se nutill att försörja dig! Och så skedde. Mängder av somaliska småföretagbildades, det slumområde dit många somalier flyttade har tack varesomalierna ryckts upp och brottsligheten har minskats.
http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=113&a=378763

Också bokförlaget och tankesmedjan Zufi har genomfört en debatturné ochpublicerat en bok (Benny Carlsson: Somalier i Minneapolis – en dynamiskaffär) om somailerna i Sverige kontra USA:
http://www.zufi.net/page008.html

Amerikansk hälsovård, toppen eller botten?


I den amerikanska presidentkampanjen har det brutit ut gräl om hur bra ellerdålig den amerikanska sjukvården är. Rudy Giuliani säger i en reklamfilm atthan är glad att hans cancer upptäcktes i USA eftersom upptäckta fall avprostatacancer botas i långt högre grad än i Europa. Påståendet harifrågasatts av flera debattörer, men de har nog inte rott hem sina argument.Att jämföra sjukvårdsresultat är notoriskt svårt, men OECD-fakta säger attcancersjuka har längre överlevnad i USA än i Europa, inklusive Sverige.Skälet torde främst vara att det amerikanska systemet gör fler och tidigarekontroller och alltså upptäcker cancern tidigare.
http://tinyurl.com/ysajdu

I förra nyhetsbrevet skrev jag om amerikansk sjukvård (och skrev tyvärrmedicare, d v s gratis sjukvård för äldre, i stället för medicaid, d v sgratis sjukvård för de fattigaste). Det brukar sägas att 47 miljoneramerikaner står utanför sjukförsäkringen. Det är i själva verket en ganskaointressant siffra, vilket inte hindrar att alltför många är oförsäkrade.Många avstår, trots att de har råd. Andra bor i USA, utan att varaamerikaner. New York Times redde nyligen ut begreppen:
http://tinyurl.com/32cxkk

Hur mycket tjänar amerikanska kommunalanställda?


Svaret varierar och lönerna ­ liksom omkostnaderna ­ är speciellt höga i NewYork. Nyligen fastställdes lönerna för kommunalanställda i New York för denärmaste tre åren. Ett polisbefäl (Police Sergeant) får 2011 per år 94.900USD, en renhållningsarbetare får 67.100 (en ökning med 10.000/år från idag.D v s ca 35.000 kr i månaden.

Det är höga löner i jämförelse med Sverige. Också konduktörer, T-baneförare,sjukvårdspersonal har oftast betydligt högre lön än i Sverige. Samt lägrepensionsålder och bättre hälsovård. Samtidigt är bostadskostnaderna höga ochsemestern bara två veckor.

Medelinkomsten på Manhattan är 147.000 USD/år, d v s 65.000 kr/mån. Fast denberäknas gå ner i finanskrisens spår.

Små amerikanska tidningar


Amerikanska dagstidningar är förvånansvärt små. USA Today är USA:s störstatidning med 2,3 miljoner ex. Wall Street Journal kommer tvåa och därefterNew York Times med en dryg miljon (och som minskat med hela 4 procent). Detvisar siffror som släpptes i november.

Tidningsläsningen är låg i USA och den minskar för femte året i rad. Liksomi Sverige har tidningarna varit bra på att fånga läsare till sina websiter,men där är lönsamheten låg. Alldeles särskilt minskar läsningen bland yngre.Det ser mörkt ut för tidningarna när de nu räknar med sämre tider iekonomin.

Göteborg finns också


Jag skriver rätt ofta om Stockholm, där jag är född och bott hela livet ­bortsett från åren i New York. Men det finns mer än Stockholm i Sverige. Enspänstig Göteborgsblogg ­ med utblickar långt bortom Göta älv är
http://denandrastaden.wordpress.com/

Pippi i USA


Astrid Lindgren har aldrig blivit lika stor i USA som i Europa och Ryssland.Likafullt är hon Sveriges största barnbokförfattare och Pippi Longstockingär välkänd. På House of Sweden i Washington uppmärksammades Astrids100-årsdag med omfattande aktivitet som kombinerade barns rättigheter medrena barnaktiviteter ­ böcker, film, musik. Svenska institutet har varit enviktig del av den verksamheten och jag hade själv möjlighet att vara med iWashington på själva födelsedagen, den 14 november.

Nu spelas också Pippi som marionetteater på Swedish Cottage Theatre iCentral Park i New York. Det är en svensk paviljong från världsutställningeni Philiadelphia 1876 som året efter flyttades till Central Park i New Yorkoch är numera en barnteater.
http://www.cityparksfoundation.org/index1.aspx?BD=17009

Svensk konst i New York


I förra nyhetsbrevet skrev jag om Eva Hild, vars utställning av smäckrakeramiska former på galleriet Nancy Margolis just avslutats. Eva Hild harblivit stort uppmärksammad i New York och New York Times ledandekonstkritiker Roberta Smith, frågar om inte Eva Hild visar att keramikhåller på att få ett genomslag: ”Is ceramics the next photography?”

Det är intressant att det så ofta ställs ut samtida svensk konst i New York,också på prestigegallerierna i Chelsea.

Just nu visas Ulrika Wärmling på Stellan Holm Gallery med utställningen LesJardins Noir. Wärmling rör sig mellan konceptkonsten och traditionelltmåleri och målar naturtrogna kvinnoporträtt i naturlig storlek, präglade avsvärta och punk-inspirerat svårmod.www.warmling.se
http://www.stellanholm.com

Sigrid Sandström, som är USA-utbildad svensk konstnär och konstvetare,ställs ut på Edward Thorp Gallery. Hon har slagit igenom med kompositioner,krossade landskap och interiörer.
http://www.edwardthorpgallery.com

En trevlig lördag, enligt mig


Man kan verkligen ha olika uppfattningar om vad man bör göra en lördag i NewYork. Våra egna rutiner är dock ungefär så här:

Tunnelbana ner till Meatpacking District (söder om 14th str, väster om TenthAve). Brunch på The Park (Tenth Ave/17th Str).Den har numera tak och värme isin uteträdgård så man kan vara där året runt. Eller på Pastis, 9 Ninth Ave.

Därefter grundlig genomgång av Chelseas konstgallerier , mellan Tenth ochEleventh Ave och 19th och 27th Street.

Och avslutning med ostron eller fisk på Mare (Eighth Ave/20th), enjättetrevlig kvarterskrog med god mat och trevlig stämning, men som aldrig lyckats leta sig in i New Yorks matlexikon, Zagat.

Krogar på ömse sidor om Soho


Två rätt nya krogar har öppnat i Sohos utkanter.

Tailor ligger på Broome Street (mellan Thompson St och Sixth Ave). Det ärytterligare en av kockarna från New Yorks enligt min mening intressantastekrog, WD-50 på Clinton Street, som öppnat eget. Trendriktigt baserad på desserter och kakao och vanilj också till huvudrätterna.

I andra änden av Soho, på 222 Lafayette Street ligger Ed¹s Lobster Bar.Anspråkslös restaurang med trevlig stämning och stora Lobster Rolls medgeneröst med färsk hummer.