Nyhetsbrev 28 OKTOBER 2007

Ekonomin saktar in och dollarn faller ytterligare
Har misstro en kostnad?
Dags för upplysning om kommunismen
Rapport från Globaliseringsrådet
Funky Sweden ­ en förebild
Våldsdåden också ett systemfel
Missvisande Sicko missar amerikanska sjukvårdskrisen
Bracket Scheduling ­ konsekvent valtaktik
Givande svensk USA-valsblogg
Vi borde bli bättre Sverigeambassadörer
Virtuell svenska
Tuffare ekonomi och mer pengar för musik i New York
Kärleksfull New York-blogg
Empire State Building ­ grönt för muslimer, röd/grön för jul
Svenskamerikansk jazz
Svenskt konsthantverk i Chelsea
Fransk mat i New York och i Stockholm

Ekonomin saktar in och dollarn faller ytterligare


Det är med ekonomin som med miljöhoten. De värsta scenarierna vill man integärna ta in.

För ekonomin är helt klart toppen passerad för den här gången.Konjunkturcykeln existerar och vi ska vara glada för att Sverige under fleraår blivit så mycket rikare och att de allra flesta människor i världen fåttdet bättre under de senaste åren.

Fallet kommer från en relativt bättre nivå. I Sverige finns det lyckligtvisåtskilligt som dämpar. Viktigast är att företag och arbetsmarknad är i ettganska gott skick. Men vi har också vad fackekonomerna kallar ”automatiskastabilisatorer”. Tack vare välfärdssystemen tar det tid innan arbetslösheteller inkomstminskning slår igenom. Människor behöver inte sälja sitt husfrån en dag till en annan. Det dämpar konjunkturens effekter.

I USA är det lite annorlunda. Skyddsnäten är stormaskiga. När ekonomin gårner stänger människor plånboken och är beredda till snabb ekonomiskanpassning. Därför går ekonomin ner snabbare där ­ och upp igen snabbare.

Sverige exporterar i hög grad investeringsvaror. Och investerar gör företagi början av en konjunkturuppgång. Därför är Sverige känsligt för vad somsker i USA, som är en av våra tre största exportmarknader. I USA råder justnu försiktighetsprincipen; kreditmöjligheterna minskar.

Men USA är viktigare än så. Många kontrakt är skrivna i dollar ochdollarnedgången slår hårt på resultaten. Med fortsatt räntehöjning i Sverigeoch minskning i USA kommer dollarn att bli ännu billigare. Och då ärföretagen inte hjälpta av Kina. Dels importerar Kina mycket lite frånSverige, dels är den kinesiska yuanen knuten till dollarn. Och skulle Kinasläppa peggningen till dollarn faller dollarn än merŠ

Har misstro en kostnad?


Två franska ekonomer har skrivit en bok om misstrons ekonomiska betydelse(”La Société de Défiance). De har mätt tilltron till olika institutioner ­som parlament, fackföreningar, domstolar etc och i hur hög grad man rentallmänt litar på andra människor. Detta har mätts i 26 ekonomiskt utveckladeländer. I botten ligger Portugal, Turkiet och Frankrike. I förtroendetoppenligger Sverige.

Författarna gör en särskild jämförelse mellan Frankrike och Sverige ochfinner att Frankrikes BNP skulle vara fem procent högre om tilltron tillinstitutioner och medmänniskor var lika stor som i Sverige. Exaktheten i denberäkningen kan diskuteras, men att det finns en kostnad i brist påförtroende kan var och en som sett amerikanska kontrakt på 100-tals sidor ­och juristräkningar ­ vittna om.
http://www.newsweek.com/id/57418

Dags för upplysning om kommunismen


I Sverige finns det ibland en märklig likgiltighet för en av de två storastatsterroristiska rörelserna i modern tid, kommunismen, och dess tentaklerin i vår tid.

Av naturliga skäl finns minnena och engagemanget långt starkare i de av våragrannländer som tidigare var ockuperade. Många av de ledande har anförvantersom mördades eller deporterades av kommunisterna.

Också i andra länder är minnet av terrorn mer levande. I Washington DCinvigdes tidigare i år ett minnesmärke över de 100 miljoner dödade. Till USAkom också miljoner flyktingar undan kommunismen:
http://www.victimsofcommunism.org/

I Sverige ordnar den nya gruppen för upplysning om kommunismen den 14-15november ett seminarium och utställning om motståndsrörelsen i Baltikum isamarbete med Stockholms stad och Historielärarnas förening. Litauenspresident Valdas Adamkus inviger utställningen som kommer att finnas påArmémuseum. Den kommer att följas av en föreläsningsserie på Stockholmsskolor ­ stödd av Stockholms stad. Eleverna kommer att få träffa överlevareoch experter.
http://www.upplysningomkommunismen.se/?page=om

Rapport från Globaliseringsrådet


Regeringens globaliseringsråd är till för att komma med förslag som görSverige bättre rustat i den snabbt ökande internationaliseringen avekonomierna. Gränserna bryts ner, produktion, människor och investeringarflyttar lätt. I globaliseringsrådet sitter fem statsråd och sjuttonrepresentanter för arbetsmarknadens parter, företag, forskning och övrigasamhällssektorer.

Efter ett knappt års arbete har vi lyckats enas om ett dokument (WanjaLundby Wedin reserverade sig mot några formuleringar omfördelningspolitiken) som främst handlar om behovet av en massivforskningssatsning. Men också om en allmän internationalisering.”Kunskapsdriven tillväxt” heter rapporten:
http://www.regeringen.se/sb/d/9420/a/89862

På senaste sammanträdet lämnade Johan Norberg en optimistisk rapport om vadglobaliseringen har betytt för att minska fattigdomen och barnadödligheten.Rapporten läggs ut på Globaliseringsrådets hemsida den 5 november i sambandmed en offentlig globaliseringsduell mellan Johan Norberg och JohanEhrenberg.
http://www.regeringen.se/sb/d/9093

Funky Sweden ­ en förebild


”A stop in funky Stockholm is in order for Hillary Clinton, John Edwards andBarack Obama.” Så skriver New York Times Roger Cohen i en hyllningsartikeltill mångfald, jobbpolitik och välfärd i Sverige. Särskilt gillar han ”theponytailed finance minister”. Läsvärt med Sverige sett utifrån:
http://tinyurl.com/3ysede

Våldsdåden också ett systemfel


Sverige har drabbats av flera svåra våldsdåd med ungdomar inblandade. Det ärindividuella tragedier som hade kunnat inträffa också på andra ställen.

Men den som läser om Rödeby och mannen som efter åratal av trakasserierdödade en tonåring blir förskräckt. Rödebyskolan skapades som en av Sverigesstörsta grundskolor. Situationen på skolan tycks gång på gång gått över styrmed mobbing och bråk. Dessutom har de beslutande politikerna introducerat enmanagementmodell för skolor som kallas stråkmodellen och innebär att skolanorganiserats i ”stråk” med en klass från varje årskull från lågstadiet tillhögstadiet. Det skulle skapa samverkan mellan olika verksamheter ochyrkeskategorier inom skolan. Men har på de flesta ställen varit likamisslyckat som andra skolexperiment. Stråkmodellen har framför allt letttill att ingen haft ett tydligt ansvar.

Med risk för att vara tjatig vill jag på nytt peka på New York där man under17 år har lyckats med att år efter år och månad efter månad pressa nerbrottsligheten. Förra år mördades 1600 människor färre än 1990, mer än 1600kvinnor färre våldtogs och 100.000 familjer färre blev utsatta för inbrott.Kärnan i den politiken är just ansvar. De lokala polischeferna hållsansvariga för att minska brottsligheten och vet att de inte blir kvar längeom de inte klarar uppgiften.Brottsstatistiken går att läsa här.
http://www.nyc.gov/html/nypd/downloads/pdf/crime_statistics/cscity.pdf

Missvisande Sicko missar amerikanska sjukvårdskrisen


Amerikansk sjukvård har problem. Men inte riktigt de som Michael Moore tarupp i filmen Sicko. Sjukvården i USA är dyr. Amerikanerna lägger ner nästandubbelt så mycket som svenskarna på sjukvård. Inget annat land satsar såmycket per capita på hälso- och sjukvård. De flesta kanske får en någotbättre sjukvård och köerna är kortare, men alltför många får sämre.

Kombinationen av att olika personer (försäkringsbolag och läkare) beslutarom åtgärder och betalning gör att kostnaderna skenar. Dessutom är läkarnarädda att bli stämda på jättebelopp och tenderar att överbehandla.

Det finns 45 miljoner oförsäkrade amerikaner. Många är yngre ­ mellanstudier och jobb. En del tjänar så pass mycket att de inte bryr sig. Men detär ändå oroväckande många som är oförsäkrade.

En stor del av de oförsäkrade har Medicare, d v s fri sjukvård. Men de haringen förebyggande hälsovård, vilket gör att de är sjukare när de väl kommertill sjukvården. Sjukhusen i USA kan inte vägra att ta emot den som kommerin akut, oavsett ekonomi.Effekten blir att de som inte har råd utnyttjarakutresurserna och att sjukhusen för att finansiera de allt fler akutsjukamåste höja avgifterna för de försäkrade. Vilket tvingar försäkringsbolagenatt höja premierna, vilket i sin tur gör att många småföretag inte längrehar råd att försäkra sina anställda (och deras familjer), vilket gör attfler blir oförsäkrade och tvingas komma in akut. En ond cirkel.

Det är ingen slump att sjukvården tycks bli en av de viktigaste valfrågornai USA. Amerikansk sjukvård har problem, men inte riktigt de som MichaelMoore pekar på.

Bracket Scheduling ­ konsekvent valtaktik


Nyheter i politiskt kampanjande kommer ofta från USA. Det är därför horderav svenskt partifolk är på väg till USA direkt efter nyår för att vara medpå de första primärvalen.

Om ”Bracket Scheduling” är en nyhet kan diskuteras, men det genomförs med enaldrig skådad konsekvens av Hillary Clintons kampanj. Kampanjen hållerstenkoll på motståndarna och ser till att Hillary själv eller en talespersonuppträder i samma ämne eller med en kommentar direkt före och eftermotståndarens framträdande.

På så sätt blir det alltid Clinton som är alternativet och motståndarenhjälper henne till mer frekvent publicitet.

Givande svensk USA-valsblogg


Den amerikanska primärvalrörelsen rullar på. Och intresset i Sverige ärstörre än i de flesta länder. Jag skulle tro att det är lättare att följaprimärvalrörelsen i Stockholm än i t ex Louisianas huvudstad Baton Rouge, enstad något mindre än Stockholm. Sverige har sedan gammalt starka band medUSA, vilket är ett skäl till intresset.

En bra blogg om amerikanska val skrivs sedan några år av Mathias Sundinfp-politiker i Norrköping. Den har också en utmärkt länksamling.
http://amerikanskaval.blogspot.com

Vi borde bli bättre Sverigeambassadörer


Det här nyhetsbrevet är en fritidsverksamhet. Mitt vanliga jobb är att sågott det går försöka bidra till att sätta Sverige på kartan över helavärlden. Sverige är väl mer välkänt än vi förtjänar i relation till vårstorlek och vår ekonomi. Men samtidigt vet vi att vi är okända i mycketstora delar av världen.

Alltså måste vi bli effektivare. Alla vi som på olika sätt arbetar med attföra ut bilden av Sverige får större genomslag om vi talar med samma tunga.I ett unikt samarbete har Utrikesdepartementet, Invest in Sweden Agency,Visit Sweden, Exportrådet och Svenska institutet arbetat fram envarumärkesplattform, en sorts manual för hur man ska presentera Sverige.Denna typ av enighet har man inte lyckats uppnå i något annat land.
http://www.sweden.se/templates/cs/CommonPage____17692.aspx
http://www.si.se/templates/NewsPage____3578.aspx

Naturligtvis är detta ett sätt att framhäva det som är positivt med Sverige.Det är ju själva syftet. Alltför ofta reagerar då en del svenskar med attsäga:- Jamen, vi är inte alls så bra.Ibland tror jag att, många svenskar missförstår en berättigad kritik avnationalismen och drar slutsatsen att de inte ska vara stolta över vad somär bra i Sverige.

Under åren i USA var jag gång på gång med om att svenskar ställde sig uppoch protesterade när någon amerikan talade väl om Sverige. Nej, det är intealls så bra, sa svensken, det är mörkt och kallt och höga skatter etc.Amerikanerna, som har en annan kultur, var förvånade och undrade hur hemsktdet är i Sverige när också svenskarna talar illa om sitt land.

Det är nog dags för oss alla att på bortaplan bli bättreSverigeambassadörer.Virtuell svenska

Med rätt stor uppståndelse öppnade Svenska institutet för ett halvår sedanden första svenska ambassaden i den virtuella 3d-världen Second Life. Detledde till tusentals internationella pressklipp med ett värde av minst fleramiljoner kr.

Till Second House of Sweden kommer nu mellan 300 och 400 unika besökare perdag. Det är ganska bra; få svenska utställningar utomlands har detbesökarantalet.

Nu öppnar också virtuell undervisning i svenska i Second House of Sweden.Mer om det kan man läsa på
http://secondhouseofsweden.com/2007/10/12/free-swedish-lessons-oct-22-nov-5/

Tuffare ekonomi och mer pengar för musik i New York


I förra nyhetsbrevet skrev jag om Alan Gilbert, chefsdirigent för Kungligafilharmonikerna och som nu går vidare till chefsposten på New YorkPhilharmonic. Redan i mars ska han dirigera i New York under två veckor.

Inför detta har New York Times en intressant artikel. Inte minst för att deninte bara innehåller ett porträtt och en hyllning av Alan Gilbert, utanockså en bra beskrivning av skillnaderna i kulturklimat. New YorkPhilarmonic är en starkt konkurrensutsatt verksamhet som måste slåss medvärldens största orkestrar i Carnegie Hall och hela tiden skapa nyainkomstkällor, odla viktiga bidragsgivare, hålla uppe biljettförsäljningen.Samtidigt har man en budget som Konserthuset bara kan drömma om.
http://tinyurl.com/yvbuhf

Kärleksfull New York-blogg


Thomas Nilsson, New Yorkbo sedan mer än tio år, fotograf för en rad svenskatidningar och för norska Verdens gang, har startat en blogg.

Den är fylld med kärlek till och iakttagelser från New York. Och harfantastiska bilder.
http://thomasnilsson.typepad.com/

Empire State Building ­ grönt för muslimer, röd/grön för jul
Den 14 oktober var toppen på Empire State Building upplyst i grön. Skäletvar slutet på den muslimska Ramadan, högtiden Eid-al-Fitr. Det var förstagången, men ska bli så varje år. Sannolikt är USA för övrigt det land därmuslimer kan leva friast, både när det gäller att slippa diskriminering ochatt få utöva sin tro.

Empire State Building lyses upp med olika färger varje dag. För att stöttaalzheimerforskning, för att hedra olika grupper etc. När den svenskahandelskammaren i New York fyllde 100 år var Empire State Building blå-gul.Här kan man följa hur Empire State Building lyses upp.
http://tinyurl.com/273yvt

Svenskamerikansk jazz


Tomas Janzon är en svensk jazzmusiker som sedan många år bor i Los Angeles.De senaste dagarna har han rört sig österut. I slutet på oktober spelade hanpå Cornelia Steet Cafe i New York och den 6 november framträder han och hanskvartett på Underbara Bar på Östgötagatan i Stockholm för att sedanfortsätta till musikhögskolorna i Göteborg, Oslo och Örebro.
http://www.tomasjanzon.com/

Den 2 november spelar den svenska retro-jazzduon Koop sin elektroniska jazzpå Hiro Ballroom på Maritime Hotel i Chelsea.

Svenskt konsthantverk i Chelsea


I torsdags öppnades Eva Hilds utställning In Between på prestigefyllda NancyMargolis Gallery på 523 W 25th Street i Chelsea.

Eva Hild är nog Sveriges främsta keramiska skulptör idag. Hon har arbetat ikeramik och gör nu också två stora skulpturer i rostfritt stål och brons.

Utställningen håller öppet till den 24 november.http://nancymargolisgallery.com
http://www.2hild.com/eva_eng_ceramics.htmFransk mat i New York och i Stockholm

Det är traditionell fransk mat som är på väg in just nu. Det kan var och enmärka som läser recept i tidningar eller ser vilka nya restauranger somöppnas.

T ex i New York Bistro Margot, en lite stökig och glad krog på 26 Prince Stri Nolita eller betydligt dyrare FR.OG på 71 Spring Street i Soho. Och iStockholm Melker Anderssons nya Le Rouge (i källaren Dians gamla lokaler iGamla stan).

För övrigt öppnade i dagarna franskinriktade Södermalms delikatesser, enliten butik på Torkel Knutssonsgatan 31.